Seguretat Alimentària: Manipulació i Control d’Aliments

 

Acreditat amb aquests dos cursos Homologats i d’obligat compliment:

 

Seguretat Alimentària: Manipulació i Control d’Aliments

Objetiu general: Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000, relatius a la Manipulació d’aliments i aplicar-los en l’entorn laboral.

 

Continguts:

· Contaminació microbiana dels aliments
· Vies de accés
· Factors facilitadors
· Higiene del manipulador
· Higiene corporal
· Hàbits higiènics
· Higiene del local
· Pla de neteja
· Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
· Control de plagues
· Pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments
· Temperatura i temps en els procediments culinaris
· Contaminació creuada
· Abastament d’aigua
· Emmagatzematge d’aliments
· Residus
· Transport i distribució d’aliments
· Bones pràctiques laborals

 

Preparació culinària dels aliments:

· Verdures i fruites
· Aliments congelats
· Conserves i semiconserves
· Aliments sensibles
· Pastisseria
· Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC
· Marc normatiu higiènicosanitar

 

DATES: Els dies 14 i 21 de Juny de 2018

DURADA: 6 hores

DIES: dijous

HORARI: De 16:00 h. a 19:00 h.

 

Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries

Continguts:

• Conceptes generals
• Reaccions adverses a aliments: classificació.
• Intoleràncies
• Al·lèrgies
• L’anafilaxia
• Situacions de risc
• On trobem els al•al·lèrgens
• Gestió del risc
• Principis bàsics
• Diagrama de gestió
• Bones pràctiques
• Contaminació creuada
• Aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge dels
productes alimentaris. “L’etiquetatge nutricional”
• Introducció: el nou Reglament 1169/2011
• Etiqueta i etiquetatge
• Responsabilitats
• Informació alimentària obligatòria:
• Denominació de l’aliment
• Llistat d’ingredients
• Substàncies o productes que poden produir al·lèrgies o
intoleràncies
• Quantitat de determinats ingredients
• Quantitat neta
• Data de durada mínima o data de caducitat
• Condicions especials de conservació i/o d’utilització
• Nom, raó social i adreça de l’operador
• País d’origen o lloc de procedència
• Forma d’utilització
• Grau alcohòlic
• Lot
• Distintius d’origen i qualitat agroalimentària
• Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, d’obligat
compliment des de desembre de 2016
•Aplicació pràctica de normatives d’aplicació sectorial

 

INICI: 18/06/2018

DURADA: 6 hores

FI: 25/06/2018

DIES: dilluns

HORARI: De 15:00 h. a 18:00 h.

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats