Nòmines i Seguretat Social

Acreditat amb aquest curs subvencionat de ‘Nòmines i Seguretat Social’

Continguts:
· El contracte de treball
· Definició
· Objecte i característiques
· Requisits
· Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
· Butlletins de cotització. TC1 i TC2
· Elaboració i contingut
· Rebut de salaris
· El salari
· Salari i la seva regulació legal
· El full de salari com a element de prova
· El model oficial de full de salari i els seus apartats
· Nòmines
· L’elaboració de la nòmina bàsica
· Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball
i el seu reflex a la nòmina
· Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
· Cotització a la seguretat social
· Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
· El càlcul de les bases de cotització
· L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model
oficial de nòmina
· Els documents de cotització a la Seguretat Social

INICI: 08/05/2019

DURADA: 30 hores

FI: 03/07/2019

DIES: Dilluns i dimecres

HORARI: 15:00 a 17:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat