Intervenció en l’Atenció Sociosanitària en Institucions

Acreditat amb aquest Certificat de Profesionalitat, subvencionat de ‘Intervenció en l’Atenció Sociosanitària en Institucions’

CONTINGUT:

• Descriure les principals característiques anatomofisiològiques i les patologies més freqüent del sistema cardiovascular, respiratori i excretor.

• Aplicar procediments de neteja i desinfecció de materials i instruments d’ús comú en l’atenció higiènica i en la cura sanitari bàsic i descriure els processos de recollida de mostres.

• Executar les ordres de prescripció d’administració de medicació per via oral, tòpica i rectal, precisant el material que cal utilitzar en funció de la tècnica demandada.

• Efectuar les tècniques de trasllat,
mobilització i acompanyament en la deambulació d’un usuari, en funció del seu
grau de dependència.

• Descriure les tècniques bàsiques sanitàries
d’urgències i de primers auxilis determinant la més adequada en funció de la situació.

DURADA: 70 hores

INICI: 22/07/201

FI: 06/09/2019

DIES: De dilluns a divendres

HORARI: 19:00 a 22:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat