Comptabilitat Informatitzada

Vols perfeccionar-te amb la comptabilitat i el progràma informàtic ‘ContaPlus’, amb aquest curs subvencionat?

 

Continguts:

· El procés comptable
Comptes Llibres
Assentaments comptables
Els documents final de la comptabilitat
Balanç de situació
Compte de Pèrdues i Guanys

· El programa informàtic
Què es un programa de comptabilitat
Per què serveix
Altres aplicacions

· Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
Operacions generals
Definició del Pla comptable
Obertura de comptes
Operacions específiques
Definició de comptes i tipus d’I.V.A.
Venciments
Immobilitzat

· Operativa del programa
Entrada d’assentaments
Realització d’operacions específiques
Consultes i obtenció d’informació
Tancament del exercici

· Recordatori d’amortitzacions.
Concepte i necessitat de l’ amortització.
Comptabilització de les amortitzacions.
Regulació Fiscal de les amortitzacions.
Comptabilització a amb el programa informàtic

· Provisions i deterioraments de valor
Concepte de provisió i de deteriorament de valor
Principals provisions en el PGC
Principals deterioraments de valor en el PGC
Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de
Societats

· Moneda estrangera.
Concepte d’operació en moneda estrangera
Problemàtica comptable de les operacions amb moneda
estrangera.
Tractament comptable de les operacions
Comptabilització amb el programa informàtic

 

INICI: 25/06/2019

DURADA: 40 hores

FI: 28/07/2019

DIES: els dilluns, dimarts, dimecres i dijous

HORARI: 19:00 a 21:00 Hs.

 

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

http://aula2000.cat/privacitat/