Comptabilitat Bàsica

Continguts:

· El patrimoni.
· El Balanç de situació
· Informació sobre la gestió
· Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys
· El procés comptable.
· Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
· Els llibres comptables
· Diari
· Teoria del càrrec i l’ abonament
· Tractament comptable de les existències.
· La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
· Les operacions de compres i vendes
· La periodificació d’existències
· El concepte de consum.
· Tractament comptable de l’IVA
· L’IVA com a impost sobre el consum final
· Definició de l’IVA
· Meritament de l’IVA.
· Comptabilització de l’IVA
· Amortitzacions.
· Concepte i necessitat de l’ amortització.
· Comptabilització de les amortitzacions.
· Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

INICI: 11/02/2019

DURADA: 60 hores

FI: 24/04/2019

DIES: els dilluns, dimecres i divendres

HORARI: 19:00 a 21:00 Hs.

 

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat