Comptabilitat Avançada

Vols perfeccionar-te amb la comptabilitat amb aquest curs subvencionat?

 

Continguts:

· Recordatori de conceptes generals
· Cas pràctic
· Immobilitzat
· Valoració dels immobilitzats
· Amortització
· Comptabilització.
· Normativa fiscal de valoració.
· Provisions i deterioraments de valor
· Concepte de provisió i de deteriorament de valor
· El principi de prudència
· Principals provisions en el PGC
· Tractament comptable inicial i posterior
· Principals deterioraments de valor en el PGC
· Tractament comptable inicial i posterior
· Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de
Societats
· Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.
· Moneda estrangera.
· Concepte d’operació en moneda estrangera
· Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions
amb l’exterior.
· Problemàtica comptable de les operacions amb moneda
estrangera.
· Diferències de canvi
· Partides monetàries i no monetàries.
· Tractament comptable de les operacions
· En el moment de realitzar-se
· En el moment final Ajustaments a final d’exercici
· Valors mobiliaris
· Concepte de valors mobiliaris
· Principals tipus de valors
· Instruments de patrimoni
· Instruments de deute
· Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
· Informació que ens aporta la classificació
· Grups
· Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de
Pymes
· Grups
· Concepte de cost amortitzat
· El tipus d’interès efectiu
· Significat
· Càlcul
· Tractaments dels costos inicials de les operacions
· Tractament de les diferències en el valor raonable dels
instruments a final d’exercici.

· Comptabilització del Impost de societats.
· Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
· Principals impostos de cada tipus
· Definició del Impost de Societat
· Àmbit d’aplicació
· Base imposable
· Tipus impositiu
· Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
· Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
· Diferències entre unes i altres.
· Comptabilització del impost
· Impost corrent
· Impost diferit
· Actius i passius per diferències impositives.
· Bases imposables negatives
· Compensació
· Crèdit impositiu

 

INICI: 25/04/2019

DURADA: 60 hores

FI: 20/06/2019

DIES: els dilluns, dimarts, dimecres i dijous

HORARI: 19:00 a 21:00 Hs.

 

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat