Col·laboració a l’Organització d’Events i Protocol

QUÈ APRENDRÀS

A identificar els aspectes de les activitats protocol·làries a realitzar pel personal assistent a la direcció, en l’organització d’esdeveniments en una empresa: claus, tècniques, planificació, desenvolupament social, identitat gràfica, protocol social, comunicació, i seguretat.

 

INTRODUCCIÓ AL PROTOCOL
·Definicions.
·Funcions i necessitat del protocol en l'actualitat.
·Classificació dels diferents tipus d'actes.
·Legislació i normativa protocolària.
·El gabinet de protocol.
CLAVES PROTOCOLARIAS DE UN EVENTO
·Objectius i filosofia de l'acte.
·Components principals: Organitzador, hoste, convidat d'honor, patrocinador, promotor.
·La presidència de l'acte. Tipos.
TÈCNIQUES PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES
·Fases del projecte protocolari.
·Elecció del escenari de l'esdeveniment.
Invitats.
·Programa de l'acte: Seqüències.
·Preparació de l'esdeveniment: Els mitjans materials.

PLANIFICACIÓ D'ESDEVENIMENTS
·Punts clau per al succés en l'organització d'esdeveniments.
·Organització i planificació d'actes.
·Metodologia: Passos a seguir.
·Cronograma d'activitats. Importància del cronograma. Procés d'elaboració.
·Timing de l'esdeveniment i llista de verificació: Importància en l'organització i procés d'elaboració.
· Pressupost de l'esdeveniment: Importància del pressupost per dimensionar l'esdeveniment.
· Esdeveniments amb impacte en la Responsabilitat Social Corporativa de l'empresa.
· Preparació i desenvolupament de l'esdeveniment.
· Activitats a realitzar abans de l'esdeveniment.

DEFINICIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS PRINCIPALS
ESDEVENIMENTS D'UNA ORGANITZACIÓ
· Desayunos, menjars i sopars d'empresa.
· Visites a les instal·lacions de l'organització: clients, vips i autoritats.
· Reunions de nivell alt.
· Inauguracions.
· Presentació a clients.
· Actes homenatge.
· Aniversaris.
· Juntes Generals i Juntes d'Accionistes.
· Viatges d'incentiu.
· Convencions internes.
· Participació en Fires.
· Organització i participació en congressos.
· Patrocinio.
· Espectacle de carrer.
· Premis.
· Altres Actes rellevants: Actes de primera pedra, llibre d'honor, signatures d'acords i convenis,
còctels i recepcions.

IDENTITAT GRÀFICA DELS EVENTOS
· Introducció a la identitat corporativa: conceptes de cultura corporativa, imatge corporativa e
identitat gráfica.
· Elements bàsics de la comunicació a través de l'imatge: color, forma, tipografia, composició.
· Elements bàsics de l'imatge de marca: símbol (logosímbolo), logotip, marca.
· El manual d'identitat gràfica: Cultura i imatge corporativa i la seva relació amb la identitat gràfica:
Què volem transmetre, elements bàsics d'un manual d'identitat gràfica.
· Ús dels elements d'identitat gràfica en els diferents tipus d'esdeveniments.
· Imatge de l'empresa i de l'esdeveniment, papereria, marxandatge i regals d'empresa, señalética i
cartelleria; Arquitectura efímera: estands i escenografia; Elements multimèdia: projeccions,
presentacions, vídeo i interactius.
EL PROTOCOL SOCIAL
· Definicions.
· Normes de cortesies essencials.
· La imatge personal i l'etiqueta.
· Organització d'un menjador.
· Col·locació dels comensals.

 INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ
· Definició i el procés comunicatiu. Què ha de saber i com comunicar?
· Paper fonamental que exerceix la comunicació.
· Comunicació interpersonal / Comunicació col·lectiva de masses.
· Habilitats comunicatives i professionals de la secretaria.
· LA COMUNICACIÓ EN LES INSTITUCIONS I LES EMPRESES
· El gabinet de comunicació. Paper de la secretària o assistent d'adreça.
· Comunicació interna / Comunicació externa.
· Els principals escrits.
· El protocol al telèfon.
· La comunicació a través de correu electrònic.

COMUNICACIÓ HABITUAL AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

· La nota de premsa.
· La convocatòria de premsa.
· La rueda de prensa.
· El reportatge.
· La entrevista.
· La Comunicació segons els diferents mitjans (premsa escrita, mitjans audiovisuals, Internet, ...).

 LA SEGURETAT I EL PROTOCOL
· La importància del dispositiu de seguretat.
· Diferenciació entre prevenció i emergència.
· El personal qualificat per al dispositiu de seguretat.
· La prevenció de riscos laborals per al personal de protocol, comunicació i seguretat.
Nociones básicas.
· LAS NUEVES TECNOLOGÍAS EN EL PROTOCOL

 

INICI: 26/02/2019

DURADA: 80 hores

FI: 11/04/2019

HORARI: de 14:45 a 17:15 hores

DIES: Dimarts, dimecres, dijous i divendres

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat