ACTIC

Què és l’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.
L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Material formatiu elaborat pel Departament d’Ensenyament: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/index